GRUPPO MANARA  SPA – Vigasio (VR) – Ca’ degli Oppi (VR) – Italy